Gsm:0549 2440024 Email:sakahed@gmail.com
   ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ   
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum        Üye Ol   
KÖŞE YAZILARI
Rıdvan KARAGÖZ
Kutsal REÇETE.  01.06.2016
Dr. Deniz URAL
Tıp Fakültesinde Okumanın Cezası  23.12.2014
Dr. Fırat KARADENİZ
Aile Hekimlerine Ek ödeME ''Winter is Coming=Kış Geliyor''  8.09.2020
BAĞLANTILAR
SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILIM DESTEK SİSTEMİ.
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ.
SAĞLIKTA BULUŞMA NOKTASI SBN.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
YENİ PBS.
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA SAYFA.
SAKARYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU.
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ.
SAKARYA'DA HAVA
SAKARYA
SAKARYA MANZARALAR
SİTE İSTATİSKLERİ
 
 
 

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye?de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli

yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin esas ve usulleri

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına

ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafî konumu ve işlevi açısından tanımlanmasını,

b) Adres beyan formu: Yerleşim yeri ve diğer adreslerin bildiriminde kullanılan, şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan

formu,

c) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlardan; posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri,

mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafî

konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) Diğer adres: Kişinin yerleşim yeri adresi dışında kalan yerleri,

f) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) Kanun: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,

ğ) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükçe merkezî veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan ve alıcı

kurumların istifadesine sunulan, sınırlandırılmış bilgiler ihtiva eden aile kütüğü kayıtlarının paylaşılmasına imkan sağlayan sistemi,

h) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

ı) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,

i) Numaralama: Mahalle, semt, meydan, bulvar, cadde, sokak ve bina gibi adres bileşenlerine isim veya numara verilmesi

işlemini,

j) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,

k) Posta: Kargo veya iadeli taahhütlü mektubu,

l) Sabit tanıtım numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eş

değer olarak verilen numaraları,

m) Ulusal adres veri tabanı: Adres bilgilerinin tutulduğu merkezî veri tabanını,

n) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet

tezkeresi alan kişiyi,

o) Yerleşim yeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,

ö) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Yetki

MADDE 5 ? (1) Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın oluşturulması,

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi ve adres bilgilerinin paylaşılmasına

ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülür.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 6 ? (1) Bakanlık, ulusal adres veri tabanının etkin, süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasını sağlamak ve devam

ettirmek için kurumlar arası koordinasyondan sorumludur. Kurumlar, adrese ve adres bileşenlerine ilişkin bilgileri Bakanlık ve ilgili

kurumlarla paylaşmakla yükümlüdür.

(2) Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Bakanlığın aile kütüklerindeki adres kayıtlarını

tamamlamaya yönelik talepleri kurumlarca karşılanır. Kurumlar söz konusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 7 ? (1) Bakanlık Kanunun 7 nci maddesi uyarınca aile kütüklerinde bulunması gereken yerleşim yeri ve diğer

adreslere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutar.

(2) Adres beyan formlarının nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe gönderilmesinden kurumlar, dış temsilcilikler ve

muhtarlar sorumludur.

(3) Adres beyan formlarının tescilinden nüfus müdürlükleri veya Genel Müdürlük, adres bileşenlerindeki değişikliklerin ulusal

adres veri tabanına işlenmesinden belediyeler, belediye sınırları dışında kalan yerlerde il özel idareleri sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adres Bildirimi, Bildirimin Şekli ve Süresi

Adres bilgilerinin tutulmasında standart

MADDE 8 ? (1) Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı

Resmî Gazete?de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres standardına uymak zorundadır.

Kullanılacak form ve belgelerde de bu standarda uyulur.

Yerleşim yeri ve diğer adres

MADDE 9 ? (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim

yeri adresi olamaz.

(2) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi

halinde diğer adres olarak tutulur.

Adres kayıtlarının tutulması

MADDE 10 ? (1) Türk vatandaşları ve yabancıların yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri elektronik ortamda tutulur.

Adres değişikliklerinin kurumlarca bildirilmesi

MADDE 11 ? (1) Adrese dayalı hizmet almak üzere herhangi bir kuruma yapılan müracaatta adres değişikliğine ilişkin beyan

formu ilgili kuruma da verilebilir. Bu beyanlar ilgili kurumlarca kabul edilerek mahallindeki nüfus müdürlüğüne veya Genel

Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilir. Elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmadığı durumda kurumun bulunduğu

yerdeki nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir.

(2) Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar adres beyan formunu elektronik ortamda doldurur.

Dış temsilciliklerimizce yerleşim yeri adresi konusunda yapılacak işlemler

MADDE 12 ? (1) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının tutulmasında da adres beyan

formu kullanılır. Formda adres bilgileri olarak yaşanılan ülkenin ve şehrin adına ilişkin bölümler doldurulur.

(2) Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin

nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe

posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.

Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli

MADDE 13 ? (1) Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kişilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı esas alınır.

Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen yapılır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya

kadar geçerlidir.

(2) Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

(3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili beyanda

bulunabilirler.

(4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba

veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

(5) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir.

(6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum

yetkililerince bildirilir.

(7) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir.

(8) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını

olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe,

mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.

Bildirim süresi

MADDE 14 ? (1) Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde, yerleşim yeri adresine

dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan

formu ile on iş günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(2) Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini, adres beyan

yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar.

Elektronik ortamda veya posta ile yapılacak bildirimler

MADDE 15 ? (1) Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin bilgiler ve sayısal

imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda; bunun mümkün olmaması halinde posta ile yapılabilir. Genel Müdürlüğe elektronik

ortamda yapılacak bildirimler de adres beyan formu doldurulmak suretiyle yapılır.

(2) Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından adrese ilişkin bildirimler dış temsilciliklere, dış temsilcilik bulunmaması

halinde kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile yapılır.

(3) Posta ile yapılan bildirimlerde yerleşim yerine ilişkin standart adres beyan formunun kullanılması zorunludur. Beyan

formundaki tarih ile postaya veriliş tarihi arasında fark olması halinde postaya veriliş tarihi, ancak zarf üzerindeki tarihin tespit

edilememesi durumunda nüfus müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından teslim alındığı tarih esas alınır.

Diğer adreslere ilişkin hizmetler

MADDE 16 ? (1) Yazlık ve kışlık konut gibi ikinci ve üçüncü diğer adreslerin kimlik paylaşım sisteminde yer almaması,

kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. Yerleşim yeri dışındaki diğer adresler için işlem tesis edilmeden

önce bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre işlem yapılarak ulusal adres veri tabanındaki eksiklik tamamlandıktan sonra hizmetin

gereği ilgili kurumca yerine getirilir.

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi

MADDE 17 ? (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri

ve diğer adres belgesi istenmez.

(2) Talep halinde, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak

bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir.

Adres değişikliğinin muhtarlarca bildirilmesi

MADDE 18 ? (1) Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliğine ilişkin listeler muhtarlıklara bildirilir.

Teknik alt yapısı uygun olan muhtarlıklar listeye ilişkin bilgileri Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alabilirler.

(2) Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut

sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa

bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve

ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler.

(3) Muhtarlarca gönderilen listeler üzerinde yapılan incelemede; Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilir. Kişinin süresi içerisinde beyanda bulunmadığının

tespit edilmesi halinde hakkında Kanunun 68 inci maddesine göre işlem yapılarak yerleşim yeri adres bilgisi güncellenir. Bu belgeler,

9/6/1995 tarihli ve 22308 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin

14 üncü maddesine göre saklanır.

Nüfus olaylarının bildirimi

MADDE 19 ? (1) Nüfus olaylarının bildirimi sırasında aile kaydındaki yerleşim yeri adresinin farklı olması halinde yeni

yerleşim yeri adresi olay formuna yazılır. Bu durumda ayrıca adres beyan formu tanzim edilmez.

Adres bilgisini alma yetkisi

MADDE 20 ? (1) Adres bilgisini;

a) Bakanlık,

b) Kurumlar,

c) Kaydın sahipleri,

almaya yetkilidir.

(2) Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kayıt örneği almaya yetkili olanlardan kimlerin yerleşim yeri

ve diğer adres bilgisi alabileceği, kişinin yazılı beyanı ya da bu konuda yetki verdiğine dair vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı

halinde mümkündür. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır.

(3) Milli güvenlik ve kamu düzenini gerektiren durumlarda yerleşim yeri ve diğer adreslerin verilmesi hususu Bakanlık

tarafından belirlenir.

Adres bilgilerinin kullanılması

MADDE 21 ? (1) Kurumlar ve diğer kişiler, iş ve işlemlerinde MERNİS veri tabanındaki adres bilgilerini esas alırlar.

(2) İlgili kurum, hizmet sunumunda Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine göre işlem

tesis eder. Kişinin beyan ettiği adresle Kimlik Paylaşımı Sistemindeki adresin farklı olması durumunda; mevzuatın engel teşkil etmemesi

halinde, kişiye adres beyan formudoldurtularak hizmet sunumu gerçekleştirilir. Formu alan kurumca 11 inci maddede belirtilen şekilde

işlem tesis edilir.

Yerleşim yeri değişikliğinin birden fazla kuruma bildirilmesi

MADDE 22 ? (1) Adres değişikliği nedeniyle birden fazla kurumda işlem yapılması durumunda; adrese ilişkin yeni bilgi ilk

başvuruda bulunulan kurum tarafından adres beyan formunun alındı kısmı onaylanarak ilgilisine teslim edilir. Diğer kurumlarda ilk

başvuruda bulunulan kurumdan alınan adres beyan formunun alındı kısmına göre işlem tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Adres Veri Tabanı ve Bilgilerin Kullanımı

Ulusal adres veri tabanının güncel olarak tutulması

MADDE 23 ? (1) Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce,büyükşehir belediye

sınırları içinde büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler

takip eden on iş günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenir. Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler,

mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederek ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere değişikliği takip eden on iş günü

içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderir. Kişilerin adres bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme

sorumluluğu yoktur.

Ulusal adres veri tabanına erişim ve güncelleme
21.01.2013    Okunma :2181
 
Adres:Atatürk Bulvarı Sait Faik Sokak S.Faik İşHani C Blok Daire : 4 Adapazarı/SAKARYA
Telefon:0549 2440024
Email:sakahed@gmail.com


Copyright ©2015