Derneğimizin Amaç ve Vizyonu

“Sakarya Aile Hekimleri Derneği üyesi aile hekimlerinin özlük haklarını
koruyarak sorunlarına çözüm sağlamak; aile hekimliği (doktorluğu) ve birinci
basamak tanı ve tedavi hizmetleri ile koruyucu hekimlik hizmetlerinde halkın
sağlığını korumak ve yükseltmek için, mesleki etik ilkelerine bağlı kalarak
aile hekimliği uygulama standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları
geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, standartlarının
belirlenmesi, yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin bu standartlara uygun hale
getirilmesi, standartlara uyma çabalarının desteklenmesi veya bu çaba içine
girmelerinin sağlanması için çalışmak. Eşit, sürekli, kolay ulaşılabilir, bilimsel ve
çağdaş sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak. “

1. Mevcut uygulanan aile hekimliği sisteminin mevzuat eksikliklerini sisteme
uymayan sistem kurgusuna aykırı olan düzenlemeleri birebir görüşme
raporlar sunma ve hukuki yöntemler olmak üzere düzenlemek için gerekli
girişimleri sağlamak için girişimlerde bulunmak.

1. Dernek üyelerinin özel sorunlarından ziyade genel sorunlara çözüm yolları
aramak.
2. Dernek bana ne verirden ziyade biz birlikte neler yapabiliriz birlik olarak ne
gibi kazanımlar sağlayabiliriz diyen bir gurup olabilmek için çalışmak.
3. Dernek iç iletişimini aktif hale getirmek.
4. Üyelerin hak ve menfaatlerini sağlamak üzere çeşitli kurum kuruluş ve
kişilerle işbirliği geliştirmek
“Sakarya’daki tüm aile hekimlerini SAKAHED çatısı altında toplayarak, hem
üyelerimiz hem de hizmet sunduğumuz Sakarya halkı için ülkemizdeki sağlık
göstergeleri açısından en üst düzeyde olan il olmak”